Tianxiang Restaurant 04-23
  Dongyuan Theater 04-23
  Lv Yin Fang Ting Club 04-23
  Zijin'ge Western Food Restaurant 04-23
  Tiandi Restaurant 04-23
  Tianqu Sky Joy Garden 04-23
  Yuxiangyuan Chinese Restaurant 04-23
  Hehua Thai Cuisine(Dongfang Yinzuo Shop) 04-23
  Italian Canteen of Grand Hyatt 04-23
  Noble Club 04-23
  Huangcheng Restaurant 04-23
  New Litchi Bay 04-23
  Mingyuan Dining Hall of Grand 04-23